ПРОДУКТИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ РАЗКЛОНИТЕЛ - ПРОДУКТ ОСИГУРЯВАЩ ГАРАНЦИЯ И ЗАСТРАХОВКА ИЛИ ПРОДУКТ КРИЕЩ ПОТЕНЦИАЛНА ЗАПЛАХА ЗА ДОМА И ПОТРЕБИТЕЛЯ

Качественият продукт е резултат от своята точна и прецизна изработка. Тя включва правилно оразмеряване ( съгласно действащи стандарти ) ,  коректно подбрани суровини и материали,стриктно спазване на технологията  за производство и задължителен   100 %  краен контрол .

За обикновения потребител е трудно да се ориентира в качествата на продуктите от пръв поглед и външен вид . Това е трудна задача и за специалистите. Качествата на суровините и материалите от които са произведени изделията  могат да бъдат оценени единствено в подходяща лаборатория. В такъв случай ,клиентът може да се  довери единствено на производителя или вносителя предоставил в търговската верига своята стока,както и на държавата, която с контролните си органи е длъжна да осигури безопасна за потребителя продукция.

   Не е възможно продукти от един и същи клас , с едни и същи параметри и показатели да имат различие в цените. Електрическите разклонители са продукти , които не позволяват дълбоко автоматизиране на производствените процеси .

Следователно времето за производството на този вид изделия  на изток и запад е едно и също. Цената на труда в  страните от далечния изток ,  не е по-ниска в сравнение с тази  у нас . Тогава би следвало да търсим причината за различните цени в неправилния подбор и качеството на ползваните в производството суровини и материали или в неправомерния внос.

  Определящи фактори за дълготрайното и безопасно функциониране  на електрическите разклонители са контактната система на продуктите , вида на пластмасата , от която се изработват детайлите и присъединителният шнур.       

  Доказано е, че най-подходящият материал като параметри и цена за производство на електрически разклонители, е месингът- сплав съставена главно от мед и цинк.

 Не винаги използването  на месинг в производството на електрически разклонители означава качествен продукт, тъй като  изискванията към него в това производство не са малко. Освен правилния подбор на самата марка месинг, важно е последният да бъде правилно оразмерен като сечение и да притежава определени пружиниращи качества.    Те се определят от твърдостта и дебелината на материала. Оптималната дебелина на контактната шина не бива да бъде под 0,5 мм. Контактна система изработена от месинг с дебелина 0,30 - 0,35 мм , със съмнителни пружиниращи качества, не може да осигури продължително и безотказно функциониране на изделията. Практиката го е доказала ,както и  лабораторните изпитания и изследвания на продукти от този клас.

   Не по-малко отговорен елемент в контактната система на продукта е неговата заземяваща система - скобата „шуко”. В случай на необходимост, тя следва да осигури максимална проводимост.

 Скобата „шуко“ трудно би съхранила своите качества и функции , изпълнена от  месинг с дебелина под 1,0 мм. Тя може да е никелирана , но е недопустимо да е от черна ламарина .

Какви са последствията от използването на месинг с неправилен размер?

  • рязко влошаване на качествата на продукта и възникване на предпоставки за бързото му износване, вследствие на прегаряне на тоководещите шини на продукта ;
  • разтапяне и дори самозапалване на пластмасовите части на продукта.

 Подборът на пластмасата, от която е изработен електрическият разклонител, също е важен. Определящо условие за качеството на този материал е неговата степен на термоустойчивост и негоримост. Продължавайки с конструкцията на електрическите разклонители стигаме до сечението на захранващия шнур.

     Електрическите разклонители за битови нужди , по правило осигуряват консумиране на мощност 3500 вата . Тази мощност се осигурява от шнур със сечение на жилата 1,5 кв.мм. За съжаление масово се внасят  изделия с шнур със сечения на жилата 1 кв.мм от страни извън Европа. Това не е фатално, стига да е отбелязано на продукта, че осигурява консумирана мощност  до  2200 вата , не 3500 вата .

      В резюме при подценяване на четирите  фактора гарантиращи изправност и качество:

- дебелината на контактната пластина –  по-малка от 0,5 мм ;

- дебелината на заземяващата  пластина -„шуко“ – по-малка от 1,0 мм;

- използването на случайни пластмаси , такива с нисък клас на термоустойчивост;

- сеченията на жилата на шнура – по-малки от  3 х 1,5 кв.мм;

стойността на продуктите от този клас намалява с около 35 % .

  Присъединяването на жилата на шнура към контактните пластини на електрическия разклонител задължително става чрез запояване, за да се избегне загряване на контактната система на продукта и откачане на целия шнур или отделни негови жила. Това често се получава при  включване на по-мощен товар, в хода на ползване на продукта.

  Недопустимо е на българският пазар да се предлагат електрически разклонители с еднополюсен ключ /такива , които прекъсват  само едната тоководеща пластина /. Голяма част от домашната електрическа мрежа у нас е двупроводна ( нулата и земята вървят по един проводник ),когато потребителят изключи своя електрически разклонител ,остава с впечатление , че в него  няма напрежение. Това в 50% от случаите  не е така , защото без специално замерване , потребителят не може да установи  дали с ключа е изключил фазовия или нулевия захранващ проводник .

   В своята практика,като производител на електрически материали, ние не се  отклоняваме от стандарта регламентиращ това производство. Убедени сме в коректността  и  на  голяма част от българските производители на продукти от този клас. Стандартът е норматив , който не подлежи на обсъждане. Неспазването на стандарта е нарушение граничещо с престъпление.           

Неуместно е българските производители да спазват нормативите, а вносителите на нашият пазар да бъдат  освободени от това задължение.

  Демократичните промени,които настъпват у нас през последните години , нямат за цел ликвидирането на добрите практики , свързани със спазването и правилното прилагане на стандартите и нормативите, регламентиращи различните производствени и стопански дейности . В случай, че стандартите не са задължителни , нека се оповести   на висок глас -  в България  стандарт IEC 60884-1+А1:2006

( приемникът на БДС 17-183:90) не е задължителен – нека всеки  произвежда и внася  каквото може . Важното е да бъде  евтино и продавано.

 До тогава  нашите настоящи и бъдещи клиенти могат да бъдат абсолютно сигурни , че продуктите на фирма „Елкотех-синхрон” ООД, ще отговарят напълно на СТАНДАРТИТЕ за този клас продукти .